فرزندصالح

بامشخص شدن این مسئله خانم احمدی که با رفتار مودبانه و اخلاق خوب خود توانسته بود با نسرین ارتباط خوبی برقرار کرده و اعتماد اورا جلب کند.در فرصتی مناسب به سراغ پدر ومادر نسرین رفته وپس از بیان تاثیرات مفیدفعالیت در کنار بسیجیان در پایگاه آنهارا توجیه میکند تا نسرین به فعالیت های خود در پایگاه بسیج ادامه دهد. نسرین هم اکنون یکی از اعضای فعال پایگاه بسیج است که توانسته بسیاری از دوستان خود را نیز جلب کند. او به تدریج با انجام صحبت هایی با پدر ومادرش توانسته آنها را نسبت به مسائل دینی پایبند کرده و در مورد تاثیرات مخرب برنامه های ماهواره آگاه کند.

منبع:گاهنامه در مسیر بهشت2.


/ 0 نظر / 11 بازدید