ان الدین عند الله الاسلام...

چند ماهی حضورش در مسجد کم رنگ و به تدریج کاملا" قطع گردیده بود.طی تحقیقات صورت پذیرفته از سوی هیأت امر به معروف پایگاه مشخص گردید که او توسط افراد ناباب با برنامه ریزی چند ماهه به کیش زرتشتی گرایش پیدا کرده ، جالب اینکه او به خاطر حضورش در جلسات و محافل این کیش،هزینه دریافت می نموده است. لذا پس از تشکیل جلسه در هیأت امر به معروف ونهی از منکر پایگاه ،دو نفر از دوستان او که درباره این موضوع آگاهی داشته و ارتباط خوببی با مراکز پژوهشی حوزه علمیه داشته ونیز دارای اخلاق خوب و مورد اعتماد این دانش آموزان بودند، برای پیگیری و ارشاد او انتخاب شدند. آنها طی صحبت های مستقیم و غیر مستقیم در جلسات و رفت وآمدهای متعددی که با دانش آموز گمراه داشتند و بیان مسائلی در مورد مقایسه اسلام با زرتشتی گری و نیز افشاکردن چهره ی واقعی برخی مبلغان زرتشتی ،و ضمن هدیه دادن کتاب هایی در این موضوع به وی و همین طور مشارکت دادن او در حلقه های شجره طیبه صالحین،نهایتا" پس از چند هفته، متوجه اشتباه خودش شده و به طور کامل به دین اسلام پایبند گردید وهمچنان در برنامه های مسجد و پایگاه محل شرکت وهمکاری می کند.

منبع:گاهنامه در مسیر بهشت

/ 0 نظر / 5 بازدید