برخورد صحیح

این کار باعث بدترشدن رفتار آن دخترها شده بود.مادر یکی از این دخترها به پایگاه بسیج خواهران محل مراجعه کرده و از هیأت امربه معروف پایگاه درخواست کمک کرد. پس از درخواست این مادر، یکی از اعضای هیأت امربه معروف مأمور پیگیری موضوع شد وپس از بررسی ها مشخص شد که چند تن از دختران جوان که ازطرف خانواده های خود مورد تحقیر، توهین وآزارقرار گرفته اند، کمبود محبت خودرا با ابراز احساسات پسران سودجو وپوشش زننده خود تأمین می کردند. پس از ارسال گزارش به هیأت امربه معروف ،موضوع در دستور کار هیأت قرار گرفته وخواهر یاوری مسئول ارشاد واصلاح آن دختر ودوستانش شد.

خواهر یاوری با دختر مذکور ودوستانش در سالن ورزشی ارتباط دوستی برقرار کرده وبا رفتارهای خود آنها رابه سمت پایگاه جذب کرد و پس از رفت وآمدهای مکرر با دخترها و خانواده هایشان توانست این مسئله را حل کند. در حال حاضر آن دخترها در تیم ورزشی پایگاه واز اعضای فعال ونیروهای متدین پایگاه می باشند.
منبع:گاهنامه در مسیر بهشت2
/ 0 نظر / 8 بازدید