طلوع رهایی

درگیراستعمال مواد مخدر صنعتی گردیده بود . این جوان دارای تمکن مالی بسیار خوبی بود وپخش کنندگان مواد مخدر مواد مصرفی وی را درب منزلش تحویل داده و مبلغ آن را دریافت می نمودند. پس از دریافت گزارش این مسئله توسط یکی از اعضای پایگاه، موضوع در هیأت امر به معروف مطرح شده و تصمیماتی از این قبیل مطرح شد.

1-پاکسازی پخش کنندگان ورفقای ناباب از اطراف فرد مذکور با هماهنگی و همکاری عوامل ناجا، که چند تن از پخش کنندگان مواد مخدر درب منزل وی دستگیر شدند.                                                                                           
2-ارشاد کننده ای متناسب وآگاه نسبت به مشکل این جوان انتخاب شده و پس از توجیه کامل نسبت به موضوع وارائه راه کار مناسب، اقدام به امربه معروف و نهی از منکر نماید. این جوانبه مدت 2ماه بعلت آسانی دسترسی به مواد مخدر و خریداری آن از منزل خارج نمی شد. اما بعد از پاکسازی منطقه از پخش کنندگان مواد مخدر مجبور به خروج از خانه شد که در این میان به تدریج به پایگاه بسیج هدایت شده و چندین جلسه مورد ارشاد قرار گرفت. بحمدالله ارشادها وصحبت های انجام شده توسط اعضای هیأت امر به معروف با این جوان و خانواده اش اثر بخش بود. او به زودی توانست اعتیادش را ترک نموده و به آغوش خانواده بازگردد واکنون جزءبسیجیان فعال پایگاه محل است.
منبع:گاهنامه در مسیربهشت2
/ 0 نظر / 5 بازدید