8گام به گام تا مدینه فضله

بومی از شهرستان ها و اقوام مختلف بعضا" باعث بروز مشکلاتی از قبیل : ترویج فسادهای اخلاقی ، ترویج بد حجابی ، توزیع و مصرف مواد مخدر و... در محله های این شهر گردیده و نارضایتی های شدید اهالی را به دنبال داشت . برخی از این موارد با دخالت اهالی محل و حتی با ایجاد درگیری بین مردم و مستأجرین غیربومی مسئله دار،مواجه می گردید. ازاین روهیأت امربه معروف ونهی ازمنکربا تشکیل جلسات متعدد اقداماتی را دراین زمینه انجام دادند.

درگام اول، چند تن از اعضای هیأت امر به معروف مأمور شدند تا در این زمینه اطلاعات دقیقی را کسب نمایند. در گام دوم، جلساتی در خصوص منکرات موجود در محله ها، وضعیت مستأجرین و مشکلات آنها، ونیز بررسی ریشه ها وعلل آسیب هاواثرات سوء مربوط به ساکنان غیربومی مسئله داردر منطقه،تشکیل گردیدویکی ازمسائل مهم درمورد بروزمشکلات،اینگونه تشخیص داده شدکه مشاورین وفروشندگان املاک دراین زمینه سهل انگاری کرده وبه راحتی برخی گروه های آسیب زا ومشکل داررابه منطقه وارد کرده اند.
 در گام سوم، با برگزاری جلسه ای با حضور برخی مسئولین فرهنگی شهر ونیز معتمدین محله ها ومشاورین املاک شهر درچه، در موردمشکلات مربوطه صحبت شد تا راهکارهایی ارائه شود.
نهایتا" پس از ارائه گزارشات وبررسی های انجام شده در خصوص افزایش مفاسد اجتماعی واخلاقی در محلات، مشاورین املاک شهر متقاعد وتوجیه شدند تا درمورد واگذاری مسکن به افراد غیر بومی حساسیت بیشتری داشته باشند وکلیه مستأجرین را درمورد وضعیت فرهنگی،اجتماعی و مذهبی اهالی توجیه نمایند.
/ 0 نظر / 4 بازدید